Lokalny informator dla osób niepełnosprawnych Ruda Śląska
zobacz więcej Strona główna Istota projektu Autorzy Kontakt
Strona główna    Terapia, rehabilitacja, wsparcie    Wsparcie rehabilitacyjne

Wsparcie rehabilitacyjne

Rehabilitacja rozumiana jest jako ciągły, trwający proces społeczny, wynikający z działania różnych instytucji samorządowych, ogólnopaństwowych, charytatywnych, fundacji - a jej celem jest stworzenie takich warunków by osoba niepełnosprawna mogła powrócić do pełni zdrowia, a w wypadku braku takiej możliwości wykształciła mechanizmy kompensacyjne, które zastąpiły by utracone funkcje organizmu.
Tak rozumiana rehabilitacja powinna umożliwić szybki powrót osoby niepełnosprawnej do rodziny i całego społeczeństwa. Osiągnięcie tego celu możliwe jest poprzez realizację zadań rehabilitacji leczniczej, zawodowej i społecznej. Motorem rehabilitacji społecznej i zawodowej staje się wieloaspektowa, wczesna rehabilitacja lecznicza. Procesem naturalnym w rozwoju społeczeństwa powinna być pełna integracja osób sprawnych
i niepełnosprawnych. Ta wielowątkowość pojęcia rehabilitacji nabiera szczególnego znaczenia w przypadku osób po skomplikowanych, wielonarządowych urazach, ze schorzeniami prowadzącymi do dysfunkcji wielu organów, z trwałymi uszkodzeniami narządów, czy chorobami przewlekłymi.
GDZIE SZUKAĆ POMOCY?
W procesie rehabilitacji wparcia finansowego można szukać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS) oraz w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
1. W Rudzie Śląskiej pomocy finansowej osobom niepełnosprawnym (posiadającym aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Z zakresu rehabilitacji społecznej MOPS udziela dofinansowania do:
 • uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych raz na rok
 • likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych zgodnie z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych i na ich wniosek - co 3 lata przysługują bariery techniczne i w komunikowaniu się, natomiast bariery architektoniczne raz na rok
 • zakupu sprzętu rehabilitacyjnego- raz na rok
 • zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne
Do wniosków należy dołączyć aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz potwierdzenie dochodów za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej udziela osobom niepełnosprawnym również pomocy niematerialnej, w formie:
 • usług opiekuńczych, obejmujących działania w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem,
 • pomocy instytucjonalnej, realizowanej przez:
  • domy pomocy społecznej,
  • środowiskowy dom samopomocy
  • warsztaty terapii zajęciowe
  • ośrodek adaptacyjny
  • dzienny dom pomocy społecznej
Szczegółowe informacje można uzyskać w :
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
Ruda Śląska 9, ul. Markowej 22, parter, pokój nr 01
tel. (032) 344 - 03 - 05 wew.305
oraz na stronie internetowej http://biuletyn.abip.pl/mops_r_sl/index.html lub http://www.mops.rsl.pl.pl
2. PFRON- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Środki PFRON przeznaczone są na:
 • utrzymanie istniejących, a zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych;
 • dofinansowanie zadań wynikających z rządowych, samorządowych programów na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • programy celowe, zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej;
 • tworzenie i funkcjonowanie poradnictwa zawodowego;
 • dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;
 • finansowanie w całości lub w części kosztów organizowania i działania warsztatów terapii zajęciowej;
 • dotacje dla przedsiębiorców podejmujących produkcję wyrobów ortopedycznych, środków pomocniczych lub sprzętu rehabilitacyjnego albo usługi w tym w zakresie, na uruchomienie tej produkcji lub usług;
 • finansowanie w całości lub części badań, ekspertyz i analiz, opracowywania projektów norm, a także wydawnictw i konkursów dotyczących rehabilitacji zawodowej lub społecznej;
 • opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i szkoleniowych;
 • dofinansowanie budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów służących rehabilitacji;
 • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, w komunikowaniu się i technicznych.
Przy realizacji swoich celów PFRON ściśle współpracuje z samorządami wojewódzkimi i powiatowymi (MOPS). Samorządy otrzymują środki PFRON na podstawie algorytmu określanego w drodze rozporządzenia przez Radę Ministrów.
Zobacz: http://www.pfron.org.pl
Zobacz także:
WYPOŻYCZALNIE SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO:
Okres oczekiwania na dofinansowania jest długi dlatego na terenie naszego województwa działają wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego (wózki ,kule itp.)
Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego