Lokalny informator dla osób niepełnosprawnych Ruda Śląska
zobacz więcej Strona główna Istota projektu Autorzy Kontakt
Strona główna    Wsparcie środowiskowe

Wsparcie prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej (minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, wojewodowie) i samorządowej (marszałkowie województw, starostowie na poziomie powiatów oraz wójtowie, burmistrzowie (prezydenci miast) na poziomie gmin. Realizując zadania pomocy społecznej współpracują oni, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc społeczną może zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania (ośrodki znajdują się w każdej gminie). Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wymagają uprzednio przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej. Od każdej decyzji służy prawo odwołania.
Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej.
Pomoc społeczna polega w szczególności na:
 1. przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń,
 2. pracy socjalnej,
 3. prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 4. analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 5. realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 6. rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
Główne cele pomocy społecznej:
 • wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
 • zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej ? dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,
 • zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,
 • zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,
 • integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,
 • stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.
Pomoc społeczna funkcjonuje na podstawie Ustawy o pomocy społecznej (Tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz.163 ze zmianami). opracowano na podstawie: www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby samotnie gospodarujące, których dochód nie przekracza kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej oraz osoby w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza wyznaczonego kryterium dochodowego, przy jednoczesnym występowaniu co najmniej jednej z dysfunkcji:
 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze,
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Pomoc, jaką można uzyskać w rudzkim ośrodku dzieli się na:
 • pomoc pieniężną, np: zasiłek celowy, specjalny celowy, zasiłek okresowy, zasiłek stały, pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie, składki emerytalno - rentowe;
 • pomoc niepieniężną, np: praca socjalna, interwencja kryzysowa, poradnictwo specjalistyczne, indywidualny program wychodzenia z bezdomności, usługi opiekuńcze, sprawienie pogrzebu.

Szczegółowy opis świadczeń znajduje się na stronie: tutaj.
W MOPS-ie można ubiegać się także o dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne, i inną, uzależnioną od sytuacji socjo-finansowej, pomoc. Ciekawymi formami wsparcia organizowanymi przez MOPS jest prowadzenie świetlic środowiskowych, inicjatyw związanych z mieszkaniami chronionymi i readaptacyjnymi, tworzenie zintegrowanego systemu wsparcia w postaci Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Rodzinnych Domów Dziecka, Placówek Interwencyjno-Socjalizacyjnych i innych.
By uzyskać pomoc lub wsparcie organizowane w ramach systemu pomocy społecznej, najlepiej skorzystać z usług terenowych punktów organizacyjnych (sekcji), rozmieszczonych w poszczególnych dzielnicach naszego miasta.
Każdy, niezależnie od dochodu, ma prawo skorzystać z pomocy w formie niepieniężnej.
Gdzie udać sie po pomoc?

 1. Znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie możesz sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych sił i środków - zgłoś się do pracownika socjalnego w Twojej dzielnicy i złóż wniosek.
 2. Wniosek możesz złożyć osobiście, może to zrobić Twój przedstawiciel ustawowy albo inna osoba za Twoją zgodą lub jej przedstawiciel ustawowy.
 3. Pomoc społeczna może być też udzielana z urzędu.
 • Ruda Śląska - Chebzie, Nowy Bytom, ul. Markowej 22
  tel. (32) 344 03 23 (wew. 329)
 • Ruda Śląska - Godula, Orzegów, ul. Przedszkolna 6
  tel. (32) 248 27 59
 • Ruda Śląska - Ruda, ul. Wolności 14
  tel. (32) 248 07 56
 • Ruda Śląska - Kochłowice, ul. Tunkla 1
  tel. (32) 342 26 20
 • Ruda Śląska - Bykowina, ul. Kowalskiego 1a
  tel. (32) 240 34 04
 • Ruda Śląska - Halemba, ul. Solidarności 7
  tel. (32) 242 98 28
 • Ruda Śląska - Bielszowice, ul. Bielszowicka 114b
  tel. (32) 240 24 69
 • Ruda Śląska - Wirek, ul. Jankowskiego 8
  tel. (32) 342 40 60
 • Sekcja ds. Realizacji Projektów - ul. Niedurnego 107
  tel. (32) 244 29 38
Godziny przyjęć w Sekcjach Pracowników Socjalnych:
poniedziałek: 14.00 - 15.30 (do godz. 17.00 dyżurujący pracownik socjalny)
wtorek, środa, piątek: 8.00 - 10.00
czwartek: 14.00 - 15.30
Informacja Działu Opieki nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi
ul. Markowej 20 (parter)
41-709 Ruda Śląska
tel. (32) 344 03 23 (wew. 304)

Godziny przyjęć:
Poniedziałek: 14:00-17:00
Wtorek, Środa, Piątek: 8:00-10:00
Czwartek: 14:00-15:30
Kierownik Działu Opieki nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawny
ul. Markowej 20 (parter)
41-709 Ruda Śląska
tel. (32) 344 03 23 (wew. 306)
Więcej informacji uzyskasz na stronach:
http://www.mops.rsl.pl
Opracowanie:
dr Wojciech Fijałkowski
Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego