Lokalny informator dla osób niepełnosprawnych Ruda Śląska
zobacz więcej Strona główna Istota projektu Autorzy Kontakt
Strona główna    Edukcja osób niepełnosprawnych    Zespół Szkół nr 3 im. w. Łukasza - oferta edukacyjna, ...

Oferta edukacyjna

Wprowadzenie

Zespół Szkół nr 3 im. św. Łukasza w Rudzie Śląskiej jest specjalistyczną placówką edukacyjno-terapeutyczną przeznaczoną dla dzieci niepełnosprawnych w wieku od 3 do 21 roku życia (w przypadku zespołów rewalidacyjno-wychowawczych-25 r. ż. ). Placówka powstała w 1992 roku, zatrudnia doświadczoną kadrę nauczycieli, terapeutów i specjalistów, przygotowanych do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum oraz zespołach rewalidacyjno-wychowawczych. Są to między innymi:

 • pedagog,
 • psycholog,
 • logopeda,
 • rehabilitanci,
 • specjaliści stosowanej analizy zachowań (terapeuci behawioralni),
 • wychowawcy przedszkolni,
 • terapeuci SI,
 • dogoterapeuta,
 • surdopedagog,
 • tyflopedagog,
 • terapeuci komunikacji alternatywnej (język migowy, Bliss, itd),
 • specjaliści wczesnego wspomagania rozwoju,
 • inni.

Dla kogo?

Szkoła kieruje swoją ofertę do dzieci i młodzieży wymagającej zarówno wczesnej diagnozy i terapii (zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, dzieci przedszkolne) jak i późniejszych oddziaływań (osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, uczniowie z autyzmem, dysfunkcjami organicznymi i psychicznymi, niepełnosprawnościami w zakresie narządów zmysłów -np. dzieci niesłyszące, niedowidzące, uczniowie prezentujący niespecyficzny poziom funkcjonalny).


Co oferujemy

Uczniowie oprócz zajęć wychowania przedszkolnego, edukacyjnych i wychowawczych objęci są wielopłaszczyznową, specjalistyczną terapią w różnorodnych formach. Placówka dysponuje dostosowanymi do potrzeb swoich podopiecznych salami i gabinetami, są to: gabinet pedagoga, psychologa, logopedy, w pełni wyposażone zaplecze rehabilitacyjne (wyposażone min. w UGUL, przyrządy i specjalistyczne urządzenia do masażu, hydroterapii, terapii światłem spolaryzowanym, terapii polem magnetycznym, gimnastyki korekcyjnej, itp), sala doświadczania świata, sala do terapii SI, dwie nowe pracownie gospodarstwa domowego i gastronomiczne, pracownia techniki, plastyki, pracownia ceramiczna (wyposażona w nowoczesny piec do wypalania gliny), nowa pracownia informatyczna i multimedialna, pracownia komunikacji alternatywnej, sala pedagogiki zabawy, pracownia muzyczno-rytmiczna, sala gimnastyczna z zapleczem higienicznym, jadalnia z zapleczem kuchennym, sale lekcyjne, sale przedszkolne, sale terapeutyczne. Budynek szkoły wyposażony jest w windę i nowy plac zabaw.

Szkoła, min. dzięki staraniom miasta oraz uczestnictwie w projektach współfinansowanych z EFS jest doskonale wyposażona w różnorodne pomoce, urządzenia i infrastrukturę niezbędne do prowadzenia specjalistycznej działalności. Dzięki staraniom grona pedagogicznego, pozyskano środki na rozbudowę placówki. W efekcie starań, dobudowano nowe skrzydło szkoły, mieszczące kilkanaście sal i gabinetów oraz wyposażone w nowoczesne rozwiązania architektoniczne, wspierające integrację uczniów niepełnosprawnych.

Placówka dzięki realizacji projektów unijnych pozyskała specjalistyczny sprzęt, pomoce i oprogramowanie służące realizacji zajęć. Są to min.: nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny, specjalistyczne oprogramowanie (logopedyczne, dydaktyczne, z zakresu komunikacji alternatywnej), sprzęt rehabilitacyjny, urządzenia wspomagające funkcjonowanie niepełnosprawnych ruchowo dzieci, cyfrowe komunikatory i syntezatory mowy, interaktywne pomoce dydaktyczne, książki, albumy, i inne. Przy szkole powstał nowatorski Ogród Sensoryczny, gdzie prowadzone są zajęcia z zakresu hortiterapii.


Rodzaje zajęć i terapii

Placówka pracuje według zasad ustalonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Specyfiką szkoły jest oferta obejmująca działania oparte na nowoczesnych i uznanych metodach i formach pracy z dziećmi i młodzieżą ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Szkoła oferuje następujące rodzaje aktywności edukacyjnej, opiekuńczej, rehabilitacyjnej i terapeutycznej:

 • zajęcia w ramach przedszkola,
 • zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju
 • zajęcia edukacji wczesnoszkolnej,
 • zajęcia funkcjonalne w ramach zespołów rewalidacyjno-wychowawczych,
 • zajęcia w ramach tzw. zespołów terapeutycznych,
 • działalność wpierająca integrację,
 • zajęcia zgodne z tzw. podstawa programową,
 • terapię pedagogiczną i psychologiczną,
 • wspomaganie komunikacyjne (min. logoterapia, terapia alternatywna, metoda prof. Cieszyńskiej),
 • trening funkcjonowania społecznego,
 • zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej,
 • zajęcia prowadzone wg specjalistycznych metod (np. Knilla, Sherborne, stymulacji polisensorycznej, Dobrego Startu, kynoterapia, hipoterapia, terapia behawioralna, inne),
 • ukierunkowanie zawodowe,
 • spotkania i warsztaty dla rodziców i absolwentów,
 • rehabilitację i korekcję,
 • przywóz i odwóz dzieci szkolnym busem,
 • konsultacje lekarskie i stałą opiekę pielęgniarską,
 • zajęcia pozalekcyjne (kółka zainteresowań, harcerska drużyna nieprzetartego szlaku, kółko olimpiad specjalnych, zajęcia prowadzone w ramach projektów EFS, inne),
 • działalność szkolnego Stowarzyszenia Otwarte Serca,
 • zajęcia w formie wyjazdowej, np. warsztaty, festiwale, wycieczki, turnusy rehabilitacyjne, imprezy integracyjne, inne.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Od kilku lat szkoła z powodzeniem prowadzi specjalistyczne działania z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Aktualnie w zajęciach uczestniczy prawie 40 dzieci w wieku od 4 miesiąca życia do 9 r. ż. Zajęcia odbywają sie 1-2 razy w tygodniu, obejmują usprawnianie ruchowe z el. rehabilitacji, ćwiczenia ogólnorozwojowe, stymulację wielozmysłową, usprawnianie wzroku, słuchu, mowy, komunikację alternatywną, terapię behawioralną-w przypadku dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem.


Plany i zamierzenia

 • otwarcie kolejnych klas dla uczniów z autyzmem, prowadzonych między innymi metodami opartymi na terapii behawioralnej;
 • utworzenie kolejnych grup przedszkolnych;
 • utworzenie Centrum Wsparcia Rozwoju Dziecka i Rodziny;
 • utworzenie klubu malucha;
 • otworzenie klubu absolwenta;
 • rozbudowa infrastruktury sportowej (boisko).

Dane kontaktowe

Zespół Szkół nr 3 im. św. Łukasza

ul. Sygietyńskiego 6
41-710 Ruda Śląska
tel/fax: 32/3400010
www.lukaszki.blogspot.com

Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego