Lokalny informator dla osób niepełnosprawnych Ruda Śląska
zobacz więcej Strona główna Istota projektu Autorzy Kontakt
Strona główna    Podstawowe uprawnienia i ulgi

Ulgi dotyczące transportu publicznego

1. Komunikacja lokalna
- przejazdy autobusami i tramwajami komunikacji miejskiej
Przejazdy bezpłatne.
Do przejazdów bezpłatnych uprawnieni są min:
 • Dzieci do 4. roku życia, tj. do dnia 4. rocznicy urodzin, wraz z wózkiem - na podstawie oświadczenia osoby opiekującej się dzieckiem w czasie podróży.
 • Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne uczęszczające do przedszkola, szkoły albo do ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym, w przypadku obywateli polskich oraz obywateli innego państwa posiadających taki dokument - na podstawie legitymacji przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych (wzór określony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania) lub legitymacji szkolnej dla uczniów niepełnosprawnych (wzór określony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania) lub w przypadku obywateli UE i członków rodziny obywateli UE, na podstawie dokumentów potwierdzających wyżej wymieniony status, wydanych w państwach członkowskich wraz z dokumentem podróży lub innym ważnym dokumentem (zawierającym zdjęcie) umożliwiającym ustalenie tożsamości i obywatelstwa.
 • Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne (do 18. roku życia), przy przejazdach z miejsca zamieszkania (pobytu) do ośrodka rehabilitacji, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej i z powrotem, w przypadku obywateli polskich oraz obywateli innego państwa posiadających taki dokument, na podstawie jednego z niżej wymienionych dokumentów:
  1. legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności (powiatowy/wojewódzki) bez względu na grupę inwalidzką/stopień niepełnosprawności,
  2. orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności (do czasu wydania legitymacji), wraz z zaświadczeniem/legitymacją z danej placówki o uczestnictwie w zajęciach (na zaświadczeniu musi widnieć adres oraz pieczęć placówki).
W przypadku obywateli UE i członków rodziny obywateli UE, na podstawie dokumentów potwierdzających wyżej wymieniony status, wydanych w państwach członkowskich wraz z dokumentem podróży lub innym ważnym dokumentem (zawierającym zdjęcie) umożliwiającym ustalenie tożsamości i obywatelstwa.
 • Inwalidzi wojenni, wojskowi oraz kombatanci będący inwalidami wojennymi, wojskowymi - w przypadku obywateli polskich oraz obywateli innego państwa posiadających taki dokument - na podstawie książki inwalidy wojennego/wojskowego lub legitymacji osoby represjonowanej, wydanych przez ZUS lub w przypadku obywateli UE i członków rodziny obywateli UE - na podstawie dokumentów potwierdzających wyżej wymieniony status, wydanych w państwach członkowskich wraz z dokumentem podróży lub innym ważnym dokumentem (zawierającym zdjęcie) umożliwiającym ustalenie tożsamości i obywatelstwa.
 • Osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji lub uznane za niepełnosprawne w stopniu znacznym w przypadku obywateli polskich oraz obywateli innego państwa posiadających taki dokument - na podstawie jednego z niżej wymienionych dokumentów:
  1. legitymacji wydanej przez zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności (powiatowy, wojewódzki),
  2. legitymacji emeryta/rencisty, wojskowego/policyjnego z wpisem właściwego organu emerytalnego o uznaniu za niepełnosprawnego w stopniu znacznym lub zaliczeniu do I grupy inwalidów. W przypadku gdy legitymacja nie zawiera zdjęcia osoby uprawnionej, niezbędne jest również posiadanie dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości zawierającego zdjęcie,
  3. książki inwalidy wojennego/wojskowego lub legitymacji osoby represjonowanej wydanej przez ZUS z wpisem o uznaniu za niepełnosprawnego w stopniu znacznym lub zaliczeniu do I grupy inwalidów,
  4. orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia lub wojskowej komisji lekarskiej stwierdzającego uznanie za niepełnosprawnego w stopniu znacznym lub zaliczenie do I grupy inwalidów wraz z dokumentem umożliwiającym ustalenie tożsamości zawierającym zdjęcie,
  5. orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub lekarza rzeczoznawcy KRUS, stwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji wraz z dokumentem umożliwiającym ustalenie tożsamości zawierającym zdjęcie.
W przypadku obywateli UE i członków rodziny obywateli UE, na podstawie dokumentów potwierdzających wyżej wymieniony status, wydanych w państwach członkowskich wraz z dokumentem podróży lub innym ważnym dokumentem (zawierającym zdjęcie) umożliwiającym ustalenie tożsamości i obywatelstwa.
 • Ociemniali - w przypadku obywateli polskich oraz obywateli innego państwa posiadających taki dokument - na podstawie legitymacji Polskiego Związku Niewidomych, legitymacji Związku Ociemniałych Żołnierzy RP lub jednego z dokumentów wymienionych w pkt 7, stwierdzającego niepełnosprawność z powodu narządu wzroku lub oznaczonego symbolem 04-O lub w przypadku obywateli UE i członków rodziny obywateli UE, na podstawie dokumentów potwierdzających wyżej wymieniony status, wydanych w państwach członkowskich wraz z dokumentem podróży lub innym ważnym dokumentem (zawierającym zdjęcie) umożliwiającym ustalenie tożsamości i obywatelstwa.
 • Opiekunowie osób, o których mowa powyżej - tylko w przypadku gdy towarzyszą tym osobom w podróży - na podstawie dokumentów poświadczających uprawnienia osób niepełnosprawnych. Uprawnienie dotyczy tylko 1 osoby będącej opiekunem osoby niepełnosprawnej.
Przejazdy ulgowe.
Do przejazdów ulgowych uprawnieni są:
 • dzieci od lat 4. do 10. (tj. do dnia 10. rocznicy urodzin) - na podstawie oświadczenia osoby opiekującej się nimi w podróży,
 • uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych i policealnych, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w trakcie którego uczeń ukończył 21. rok życia, w przypadku obywateli polskich oraz obywateli innego państwa posiadających taki dokument - na podstawie ważnej legitymacji szkolnej (wzór określony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania) lub zaświadczenia o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (wzór określony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania), lub w przypadku obywateli UE i członków rodziny obywateli UE, na podstawie dokumentów potwierdzających wyżej wymieniony status, wydanych w państwach członkowskich wraz z dokumentem podróży lub innym ważnym dokumentem (zawierającym zdjęcie) umożliwiającym ustalenie tożsamości i obywatelstwa,
 • studenci szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych, w przypadku obywateli polskich oraz obywateli innego państwa posiadających taki dokument - na podstawie legitymacji studenckiej lub elektronicznej legitymacji studenckiej (wzór określony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania) oraz słuchacze kolegiów nauczycielskich lub nauczycielskich kolegiów językowych, w przypadku obywateli polskich oraz obywateli innego państwa posiadających taki dokument - na podstawie legitymacji słuchacza kolegium (wzór określony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania), lub w przypadku obywateli UE i członków rodziny obywateli UE, na podstawie dokumentów potwierdzających wyżej wymieniony status, wydanych w państwach członkowskich wraz z dokumentem podróży lub innym ważnym dokumentem (zawierającym zdjęcie) umożliwiającym ustalenie tożsamości i obywatelstwa. Uprawnienie nie dotyczy uczestników studiów podyplomowych i doktoranckich,
 • kombatanci wojenni oraz osoby posiadające równorzędne uprawnienia, w przypadku obywateli polskich oraz obywateli innego państwa posiadających taki dokument - na podstawie zaświadczenia o uprawnieniach kombatantów i osób represjonowanych, wydanego przez uprawnioną instytucję, inną niż ZUS, lub w przypadku obywateli UE i członków rodziny obywateli UE, na podstawie dokumentów potwierdzających wyżej wymieniony status, wydanych w państwach członkowskich wraz z dokumentem podróży lub innym ważnym dokumentem (zawierającym zdjęcie) umożliwiającym ustalenie tożsamości i obywatelstwa,
 • emeryci nie pozostający w stosunku pracy, w przypadku obywateli polskich oraz obywateli innego państwa posiadających takie dokumenty - na podstawie dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości zawierającego zdjęcie oraz jednego z następujących dokumentów:
  • ostatniego wydanego odcinka emerytury lub wyciągu z banku potwierdzającego wypłacone świadczenie, przy czym nie jest wymagane, aby kwota świadczenia była czytelna,
  • ważnej legitymacji emeryta/rencisty, wojskowego/policyjnego wydanej przez uprawniony organ emerytalno-rentowy (dokument umożliwiający ustalenie tożsamości zawierający zdjęcie jest wymagany jedynie w przypadku legitymacji bez zdjęcia osoby uprawnionej),
  • legitymacji emeryta/rencisty wydanej przez ZUS (wzór określony w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 12.08.2004r.).
Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego