Lokalny informator dla osób niepełnosprawnych Ruda Śląska
zobacz więcej Strona główna Istota projektu Autorzy Kontakt
Strona główna    Świadczenia / dotacje    Turnusy rehabilitacyjne oraz leczenie sanatoryjne

Turnusy rehabilitacyjne oraz leczenie sanatoryjne

Turnusy rehabilitacyjne oraz leczenie sanatoryjne

Turnus rehabilitacyjny jest formą aktywnej rehabilitacji, połączoną z elementami wypoczynku, mającą na celu przede wszystkim ogólną poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań. Program turnusu powinien zawierać elementy rehabilitacji zgodnej z rodzajem schorzenia osoby niepełnosprawnej oraz obejmować zajęcia kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne oraz inne wynikające ze specjalistycznego rodzaju turnusu, z uwzględnieniem zajęć indywidualnych i grupowych.

Celem turnusu rehabilitacyjnego jest ogólna poprawa sprawności psychofizycznej oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

Udział w turnusie rehabilitacyjnym jest dofinansowywany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych raz na rok. O dofinansowanie udziału w turnusie rehabilitacyjnym można ubiegać się w jednostkach pomocy społecznej np. poprzez pracowników socjalnych z terenu zamieszkania wnioskodawcy.

Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym raz na rok. Wysokość przyznanego dofinansowania uzależniona jest od posiadanego stopnia niepełnosprawności i od 01.01.2015r. wynosi:

  1. 30% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 lat oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i nie pracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności,
  2. 27% przeciętnego wynagrodzenia-dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  3. 25% - przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,
  4. 20% przeciętnego wynagrodzenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej i dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Potrzebne dokumenty, to min wypełniony wniosek o dofinansowanie, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub adekwatne, wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny (sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku). Dokumenty powinny zostać złożone w odpowiedniej jednostce (MOPS, PCPR) adekwatnej do miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Są one rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty ich złożenia.
Do udziału w turnusie rehabilitacyjnym kieruje lekarz. Na wyraźne i uzasadnione zalecenie lekarskie, osobie niepełnosprawnej podczas trwania turnusu przysługuje opiekun, którego pobyt może być dofinansowywany ze środków PFRON.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: www.mops.rsl.pl lub www.turnusy.rehabilitacyjne.pl

Leczenie uzdrowiskowe.

Leczenie uzdrowiskowe przysługuje ubezpieczonym na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza kierującego. Wystawione przez lekarza skierowanie podlega potwierdzeniu przez NFZ . W przypadku braku potwierdzenia skierowania z powodu braku miejsc w sanatorium osoba ubezpieczona jest wpisywana na listę oczekujących. Leczenie uzdrowiskowe (sanatoryjne) jest bezpłatne a koszty wyżywienia i zakwaterowania podlegają częściowej odpłatności ( w zależności od standardu zakwaterowania i pory roku). Osoba niepełnosprawna, która z powodu dysfunkcji narządu ruchu nie może korzystać ze środków transportu publicznego, posiada uprawnienie do bezpłatnego przewozu środkiem transportu sanitarnego

Dowiedz się więcej: www.sanatoria.com.pl

Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego