Lokalny informator dla osób niepełnosprawnych Ruda Śląska
zobacz więcej Strona główna Istota projektu Autorzy Kontakt
Strona główna    Świadczenia / dotacje    Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zgodnie ze statutowymi kryteriami, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozyskane środki przeznacza na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Środki PFRON przeznaczane są między innymi na:
 • rekompensatę pracodawcom podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w postaci dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych oraz refundacji składek ubezpieczeń społecznych),
 • refundację składek na ubezpieczenia społeczne dla osób niepełnosprawnych, prowadzących działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnych rolników i ich domowników,
 • przystosowanie i wyposażenie nowych i istniejących miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,
 • pomoc dla osób niepełnosprawnych, które rozpoczynają działalność gospodarczą/rolniczą lub tworzą spółdzielnie socjalne,
 • wsparcie imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych osób niepełnosprawnych,
 • turnusy rehabilitacyjne,
 • tworzenie warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej,
 • zaopatrzenie osób indywidualnych w sprzęt rehabilitacyjny o ortopedyczny oraz środki pomocnicze,
 • likwidację barier architektonicznych i komunikacyjnych,
 • wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych, w tym szkoleń i doskonalenia zawodowego,
 • wsparcie organizacji pozarządowych, działających na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • współfinansowanie projektów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej.
 • programy PFRON, adresowane przede wszystkim do osób indywidualnych, organizacji pozarządowych i jednostek administracji i samorządu, np: dofinansowanie do oprocentowania kredytów bankowych dla zpch, finansowanie badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, Junior - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów PIERWSZA PRACA, Komputer dla Homera - program pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania umożliwiającego rehabilitację zawodową i społeczną osób niewidomych i niedowidzących, Ośrodki Informacji dla Osób Niepełnosprawnych, Partner, Pegaz, Pitagoras, Program ograniczania skutków niepełnosprawności, Program wsparcia inicjatyw na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, Program wyrównywania różnic między regionami, Sprawny dojazd - pomoc w nabyciu przez osoby niepełnosprawne samochodu osobowego oraz w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, Student, Telepraca oraz inne elastyczne formy zatrudniania osób niepełnosprawnych, Trener pracy - zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych, Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie, Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu i inne.
Więcej informacji o pomocy oferowanej przez Fundusz znajdziesz na stronie: www.pfron.org.pl
Opracowanie:
dr Wojciech Fijałkowski
Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego