Lokalny informator dla osób niepełnosprawnych Ruda Śląska
zobacz więcej Strona główna Istota projektu Autorzy Kontakt
Strona główna    Świadczenia / dotacje    Podatki

Podatki

W zeznaniu podatkowym możliwe jest dokonanie odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych ze wsparciem ułatwiającym funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej wg kosztów poniesionych w danym roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.
Osoba, której dotyczy wydatek podlegający odliczeniu powinna posiadać:
 • orzeczenie o określonym stopniu niepełnosprawności, lub
 • decyzję o przyznaniu świadczenia z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, lub
 • orzeczenie o niepełnosprawności (dotyczy dzieci do 16 r. ż. ).
Z opisywanej ulgi mogą skorzystać również podatnicy, na których utrzymaniu pozostają wymienione osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe - wg określonej przepisami stawki dochodów.
Odliczeniu podlegają wydatki na:
 1. adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 2. przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 3. zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,
 4. zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 5. odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
 6. odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
 7. opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
 8. utrzymanie przez osoby niewidome I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, psa przewodnika.
 9. opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
 10. opłacenie tłumacza języka migowego,
 11. kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia,
 12. leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą limitu, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo),
 13. odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
  używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne,
 14. odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
  15.1. na turnusie rehabilitacyjnym,
  15.2. w zakładach, o których mowa w pkt. 6,
  15.3. na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, wymienionych powyżej.
Potrzebne dokumenty:
Wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, z wyjątkiem wydatków, o których mowa w pkt 7, 8 i 14, na których poniesienie nie potrzeba żadnych dokumentów.
Wyjątki:
Powyższe wydatki podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane w całości ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
Opracowano na podstawie informacji na stronie: www.pit.pl
Osoba niepełnosprawna może także korzystać z przywileju zwolnienia z podatków lokalnych (Dz. U. z 1991 r., Nr 9, poz. 31 z późn. zm.). Osoba niewidoma lub głuchoniema jest zwolniona np. od podatku za posiadanie psa na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (grupie inwalidzkiej).
Opracowanie: dr Wojciech Fijałkowski
Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego