Lokalny informator dla osób niepełnosprawnych Ruda Śląska
zobacz więcej Strona główna Istota projektu Autorzy Kontakt
Strona główna    Świadczenia / dotacje    Likwidacja barier funkcjonalnych i dofinansowanie do z...

Likwidacja barier funkcjonalnych i dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 96, poz. 861 ze zm.), ze środków PFRON może być dofinansowana likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. W myśl rozporządzenia:
 • bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienie występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym;
 • bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaj niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie;
 • bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.
Realizacja powyższych zadań ma na celu umożliwienie lub w znacznym stopniu ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu.
Pisemny wniosek o dofinansowanie likwidacji wyżej wymienionych barier funkcjonalnych osoba niepełnosprawna składa w jednostce pomocy społecznej właściwej dla miejsca zamieszkania. Dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych przyznaje się na podstawie umowy. Przekazanie dofinansowania następuje po przedłożeniu faktury potwierdzającej likwidację bariery i opłacenie udziału własnego w wysokości 20 %, która podana jest w zawartej i podpisanej przez obie strony umowie.
W przypadku nieuregulowania przez osobę niepełnosprawną udziału własnego pomimo przyznania środków nie zostaną one przekazane na konto wystawcy faktury.
Możliwe jest także dofinansowanie zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne oraz zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego tj. w turnusach rehabilitacyjnych i sprzęcie rehabilitacyjnym oraz uzyskania pomocy ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia. Do wniosku należy dołączyć fakturę zakupu, w której określona zostanie kwota opłacana w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotę udziału własnego oraz kserokopię zrealizowanego zlecenia lekarskiego, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wystawcę faktury. Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu w każdym czasie.
Zgodnie z art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. z 2008 r. Dz. U. Nr 14 poz. 92) do zadań powiatu należy m. in. dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.
Osoby niepełnosprawne, które otrzymały z Narodowego Funduszu Zdrowia refundację zakupu w/w artykułów i spełnią kryterium dochodowe, mogą ubiegać się w powiatowych centrach pomocy rodzinie o uzyskanie środków na pokrycie wydatków związanych z powyższym zakupem. Osoby niepełnosprawne, zainteresowane uzyskaniem ze środków PFRON takiego dofinansowania, powinny złożyć pisemny wniosek, który powinien zawierać:
 • imię, nazwisko, adres zamieszkania,
 • numer NIP,
 • cel dofinansowania,
 • oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
 • Do wniosku osoba zainteresowana powinna dołączyć:
 • kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ustawy, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r.,
 • fakturę określającą kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia.
Wysokość dofinansowania wynosi:
 • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
 • do 150% sumy kwoty limitu, wyznaczonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.
Szczegółowe uregulowania znajdują się w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.). Informacje dotyczące dofinansowania w/w zadań można uzyskać min w najbliższej jednostce organizacyjnej MOPS oraz jednostkach Służby Zdrowia.
Zobacz więcej: www.mops.rsl.pl, www.pfron.org.pl , http://www.nfz.gov.pl
Opracowanie:
dr Wojciech Fijałkowski
Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego