Lokalny informator dla osób niepełnosprawnych Ruda Śląska
zobacz więcej Strona główna Istota projektu Autorzy Kontakt
Strona główna    Edukcja osób niepełnosprawnych    Kształcenie niepełnosprawnych na poziomie podstawowym i...

KSZTAŁCENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH
NA POZIOMIE PODSTAWOWYM I GIMNAZJALNYM

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - Zgodnie z art. 70 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Rozdz. II - WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA) każdy ma prawo do nauki, a do 18 roku życia - nawet obowiązek. Sposób wykonywania tego obowiązku - zgodnie z w/w art. - określa ustawa. Ustawa aktualnie obowiązująca to ta z 7 września 1991 roku o systemie oświaty; do niej jednak systematycznie wprowadza się zmiany. Konstytucja w punkcie 4 przywoływanego już art. 70 gwarantuje, że wszyscy obywatele mają zapewniony przez władze publiczne powszechny i równy dostęp do wykształcenia. W tym celu władze tworzą i wspierają systemy indywidualnej pomocy finansowej i organizacyjnej m. in. dla uczniów. W punkcie 2 natomiast znajduje się zapewnienie, że nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna, choć nie wyklucza się odpłatności za niektóre usługi edukacyjne. Rodzice - jak zapewnia ustawodawca w punkcie 3 Konstytucji - mają prawo wybrać dla swych dzieci szkołę inną, niż publiczna.
Ponadto Konstytucja w art.69 zapewnia, że władze publiczne udzielają osobom niepełnosprawnym pomocy w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej.
(Wydaje się oczywistym, że zabezpieczanie egzystencji każdego z nas, przysposabianie do pracy oraz rozwój naszej komunikacji społecznej mają swój początek tam, gdzie rozpoczyna się edukacja w każdej swej formie.)Takie gwarancje daje nam wszystkim najważniejsza w państwie ustawa, jaką jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkie inne dokumenty - ustawy, rozporządzenia i wszelkie pozostałe regulacje muszą być zgodne z jej wytycznymi i w żadnym stopniu nie mogą być z nią w sprzeczności.
W jaki więc sposób ustawodawcy rozwijają idee kształcenia niepełnosprawnych w dokumentach doprecyzowujących zasady?
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku
Kształcenie specjalne, czyli kształcenie dzieci i młodzieży mających zaburzenia i odchylenia rozwojowe, zawiera się w polskim systemie oświaty. System ów przewiduje dostosowywanie do potrzeb tych uczniów organizacji nauki, jej metod, treści i form - w szkołach ogólnodostępnych, w szkołach i oddziałach integracyjnych oraz w szkołach i oddziałach specjalnych oraz w ośrodkach.
Główną ustawą opisującą system oświaty w Polsce jest Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku. Należy jednak mieć na uwadze, że przez kolejne lata ustawa wciąż podlegała, podlega i podlegać będzie zmianom mającym stanowić udoskonalanie systemu oświaty. Dlatego też trzeba śledzić na bieżąco dokonania ustawodawcy, by mieć obraz aktualnego stanu rzeczy. Odpowiednie dokumenty znajdują się - przede wszystkim - na stronie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Ustawa zawiera szereg zapisów dotyczących oświaty w ogóle i oświaty ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Tutaj dowiemy się, jak działa obowiązek szkolny obowiązek nauki, w jaki sposób państwo ma wspierać ich realizację. Tu zapisano, jakie formy edukacji są dostępne niepełnosprawnym, jakie prawa i obowiązki spoczywają na rodzicach, szkole, samorządzie.
Są to jednak zapisy dość ogólne, których konkretne rozwinięcia zawierają rozporządzenia wydawane m. in. przez Ministra Edukacji Narodowej.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
Rozporządzenie to prezentuje drogi pomocy i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego udzielanego nie tylko uczniom, ale ich rodzicom i opiekunom.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001 roku w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania
Oto ważny dokument, który precyzuje zasady orzekania o potrzebach edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Tu znajdują się zapisy informujące, że orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (a także o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o potrzebie indywidualnego nauczania) wydają zespoły orzekające organizowane w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w innych publicznych poradniach specjalistycznych.
Decyzja o wydaniu orzeczenia zapada na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dziecka. Starosta - na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie specjalnego kształcenia - zapewnić musi realizację wskazań zawartych w orzeczeniu. Kieruje więc dziecko do właściwej placówki. Jeśli zespół orzekający stwierdził w orzeczeniu, że dziecko wymaga indywidualnego nauczania, rodzice (prawni opiekunowie) przedkładają odpowiedni wniosek dyrekcji placówki.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 2003 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania
To rozporządzenie aktualizuje poprzednie.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych
W rozporządzeniu tym zostały określone ramowe plany nauczania dla szkół publicznych (w tym także w placówkach kształcących uczniów z różnoraką niepełnosprawnością), tzn. tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych dla kolejnych okresów kształcenia. Wskazano także możliwości i warunki wprowadzenia zwiększonej ilości godzin edukacyjnych, jeśli zajdzie taka potrzeba; określono również możliwości przedłużenia nauki na danym etapie edukacyjnym uczniowi niepełnosprawnemu.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych
Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego