Lokalny informator dla osób niepełnosprawnych Ruda Śląska
zobacz więcej Strona główna Istota projektu Autorzy Kontakt
Strona główna    Edukcja osób niepełnosprawnych    Kształcenie zawodowe osób niepełnosprawnych

Kształcenie zawodowe osób niepełnosprawnych

Wybór zawodu oraz ukierunkowanie prozawodowe ma dla osoby niepełnosprawnej decydujące znaczenie. Stanowi ważny element kształtujący obraz przyszłości młodego człowieka, często decydujący o "dobrym starcie" w dorosłe życie. Dzięki właściwemu wyborowi, uczestnik zawodowego systemu kształcenia znajduje możliwość kształcenia własnych umiejętności i zdolności oraz otrzymuje możliwość zdobycia kompetencji zawodowych niezbędnych na współczesnym rynku pracy.
W ramach polskiego systemu kształcenia i wsparcia zawodowego istnieje kilka możliwości przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Są to między innymi:
 • Szkoły zawodowe specjalne. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2002 r. Nr 10, poz. 96) widnieje załącznik nr 4, stanowiący RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ. Określa on zasady organizacyjne dotyczące szkolnictwa zawodowego, w tym specjalnego.
 • Oddziały przysposabiające do pracy. W § 7 w/w załącznika znajdują się następujące zasady tworzenia opisywanych oddziałów:
  1. W szkole zasadniczej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim mogą być organizowane oddziały przysposabiające do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.
  2. W oddziałach przysposabiających do pracy prowadzi się zajęcia w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz zajęcia przysposabiające do pracy.
  3. Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel, z uwzględnieniem wybranych treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia w określonym zawodzie.
  4. Przysposobienie do pracy może być organizowane w szkole zasadniczej albo poza szkołą zasadniczą, na podstawie umowy zawartej przez dyrektora szkoły zasadniczej, w szczególności ze szkołą prowadzącą kształcenie zawodowe, centrum kształcenia praktycznego, ośrodkiem dokształcania i doskonalenia zawodowego lub pracodawcą.
Natomiast w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 15, poz. 142) zamieszczono załącznik nr 14 zawierający ramowy plan nauczania dla oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym w zasadniczej szkole zawodowej.
Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty oraz opinii odpowiednio wojewódzkiej lub powiatowej rady zatrudnienia, ustala zawody, w których kształci szkoła. Przepis ten dotyczy również szkół specjalnych prowadzących kształcenie zawodowe.
O warunkach przyjęcia do poszczególnych typów szkół mówi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232).
Na terenie Rudy Śląskiej znajduje się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7, prowadzący kształcenie zawodowe specjalne w formie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Szkoła Zawodowa prowadzi kształcenie w zawodach:
 • sprzedawca
 • kucharz małej gastronomii
 • murarz
 • ogrodnik
 • piekarz
 • cukiernik
 • stolarz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • blacharz samochodowy
 • lakiernik
 • krawiec
 • fryzjer
 • pomoc hotelarska
 • inne, zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy
Głównym zadaniem Szkoły Przysposabiającej do Pracy jest przygotowanie uczniów do pracy, a w szczególności ćwiczenie określonych umiejętności i nawyków praktycznych oraz sferę zachowań, która obejmuje rzetelność wykonywanej pracy. W czasie zajęć kształtowane są również umiejętności z zakresu komunikacji społecznej, umiejętności współżycia w grupie a uczniowie przygotowywani są do integracji ze społeczeństwem. W czasie zajęć doskonalone są nabyte wiadomości i umiejętności przydatne w życiu codziennym. Nauka odbywa się w cyklu 3-letnim jednak nie dłużej niż do 24 roku życia. Więcej informacji uzyskasz na stronie:www.zsp7.pl
Opracowanie:
dr Wojciech Fijałkowski
Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego