Lokalny informator dla osób niepełnosprawnych Ruda Śląska
zobacz więcej Strona główna Istota projektu Autorzy Kontakt
Strona główna    Wsparcie środowiskowe    Wsparcie prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społec...

Wsparcie prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej (minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, wojewodowie) i samorządowej (marszałkowie województw, starostowie na poziomie powiatów oraz wójtowie, burmistrzowie (prezydenci miast) na poziomie gmin. Realizując zadania pomocy społecznej współpracują oni, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc społeczną może zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania (ośrodki znajdują się w każdej gminie). Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wymagają uprzednio przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej. Od każdej decyzji służy prawo odwołania.
Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej.
Pomoc społeczna polega w szczególności na:
 1. przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń,
 2. pracy socjalnej,
 3. prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 4. analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 5. realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 6. rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
Główne cele pomocy społecznej:
 • wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
 • zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej ? dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,
 • zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,
 • zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,
 • integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,
 • stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.
Pomoc społeczna funkcjonuje na podstawie Ustawy o pomocy społecznej (Tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz.163 ze zmianami). opracowano na podstawie: www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby samotnie gospodarujące, których dochód nie przekracza kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej oraz osoby w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza wyznaczonego kryterium dochodowego, przy jednoczesnym występowaniu co najmniej jednej z dysfunkcji:
 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze,
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Pomoc, jaką można uzyskać w rudzkim ośrodku dzieli się na:
 • pomoc pieniężną, np: zasiłek celowy, specjalny celowy, zasiłek okresowy, zasiłek stały, pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie, składki emerytalno - rentowe;
 • pomoc niepieniężną, np: praca socjalna, interwencja kryzysowa, poradnictwo specjalistyczne, indywidualny program wychodzenia z bezdomności, usługi opiekuńcze, sprawienie pogrzebu.

Szczegółowy opis świadczeń znajduje się na stronie: tutaj.
W MOPS-ie można ubiegać się także o dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne, i inną, uzależnioną od sytuacji socjo-finansowej, pomoc. Ciekawymi formami wsparcia organizowanymi przez MOPS jest prowadzenie świetlic środowiskowych, inicjatyw związanych z mieszkaniami chronionymi i readaptacyjnymi, tworzenie zintegrowanego systemu wsparcia w postaci Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Rodzinnych Domów Dziecka, Placówek Interwencyjno-Socjalizacyjnych i innych.
By uzyskać pomoc lub wsparcie organizowane w ramach systemu pomocy społecznej, najlepiej skorzystać z usług terenowych punktów organizacyjnych (sekcji), rozmieszczonych w poszczególnych dzielnicach naszego miasta.
Każdy, niezależnie od dochodu, ma prawo skorzystać z pomocy w formie niepieniężnej.
Gdzie udać sie po pomoc?

 1. Znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie możesz sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych sił i środków - zgłoś się do pracownika socjalnego w Twojej dzielnicy i złóż wniosek.
 2. Wniosek możesz złożyć osobiście, może to zrobić Twój przedstawiciel ustawowy albo inna osoba za Twoją zgodą lub jej przedstawiciel ustawowy.
 3. Pomoc społeczna może być też udzielana z urzędu.
 • Ruda Śląska - Chebzie, Nowy Bytom, ul. Markowej 22
  tel. (32) 344 03 23 (wew. 329)
 • Ruda Śląska - Godula, Orzegów, ul. Przedszkolna 6
  tel. (32) 248 27 59
 • Ruda Śląska - Ruda, ul. Wolności 14
  tel. (32) 248 07 56
 • Ruda Śląska - Kochłowice, ul. Tunkla 1
  tel. (32) 342 26 20
 • Ruda Śląska - Bykowina, ul. Kowalskiego 1a
  tel. (32) 240 34 04
 • Ruda Śląska - Halemba, ul. Solidarności 7
  tel. (32) 242 98 28
 • Ruda Śląska - Bielszowice, ul. Bielszowicka 114b
  tel. (32) 240 24 69
 • Ruda Śląska - Wirek, ul. Jankowskiego 8
  tel. (32) 342 40 60
 • Sekcja ds. Realizacji Projektów - ul. Niedurnego 107
  tel. (32) 244 29 38
Godziny przyjęć w Sekcjach Pracowników Socjalnych:
poniedziałek: 14.00 - 15.30 (do godz. 17.00 dyżurujący pracownik socjalny)
wtorek, środa, piątek: 8.00 - 10.00
czwartek: 14.00 - 15.30
Informacja Działu Opieki nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi
ul. Markowej 20 (parter)
41-709 Ruda Śląska
tel. (32) 344 03 23 (wew. 304)

Godziny przyjęć:
Poniedziałek: 14:00-17:00
Wtorek, Środa, Piątek: 8:00-10:00
Czwartek: 14:00-15:30
Kierownik Działu Opieki nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawny
ul. Markowej 20 (parter)
41-709 Ruda Śląska
tel. (32) 344 03 23 (wew. 306)
Więcej informacji uzyskasz na stronach:
http://www.mops.rsl.pl
Opracowanie:
dr Wojciech Fijałkowski
Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego