Lokalny informator dla osób niepełnosprawnych Ruda Śląska
zobacz więcej Strona główna Istota projektu Autorzy Kontakt
Strona główna    Podstawowe uprawnienia i ulgi    Pozostałe uprawnienia i ulgi przysługujące osobom niepe...

Pozostałe uprawnienia i ulgi przysługujące osobom niepełnosprawnym

1. Placówki pocztowe
Zgodnie z obowiązującym prawem (więcej: www.poczta-polska.pl ) operator świadczący powszechne usługi pocztowe ma obowiązek dostosować organizację pracy swoich placówek do potrzeb osób niepełnosprawnych, min poprzez stworzenie odpowiednio oznakowanych stanowisk obsługi osób niepełnosprawnych oraz poprzez umieszczenie nadawczych skrzynek pocztowych w sposób umożliwiający korzystanie z nich przez osoby niepełnosprawne.
Udogodnienia w zakresie usług pocztowych to m.in.:
  • bezpłatne doręczanie listów, paczek i przekazów bezpośrednio do domu osoby niepełnosprawnej,
  • przyjmowanie w miejscu zamieszkania prawidłowo opłaconej przesyłki, która nie jest przesyłką rejestrowaną (np. listem poleconym).
Do powyższych uprawnień mają prawo osoby:
  • z uszkodzeniem narządu ruchu powodującym konieczność poruszania się na wózku inwalidzkim,
  • niewidome lub ociemniałe.
Zapotrzebowanie na daną usługę zgłasza się w urzędzie pocztowym właściwym dla miejsca zamieszkania lub u listonosza, który obsługuje rejon.
Dla osób niewidomych lub ociemniałych Poczta Polska SA przewiduje kilka dodatkowych uprawnień - m.in. całkowite zwolnienie z opłat przesyłek nadanych przez osobę niewidzącą i adresowanych do innej osoby niewidzącej, biblioteki lub organizacji, które działają na rzecz osób z takim rodzajem niepełnosprawności, oraz bezpłatne dostarczanie przesyłek adresowanych przez wspomniane instytucje do osób niewidzących.
2. Udogodnienia telekomunikacyjne
Zgodnie z przepisami operator jest obowiązany zapewnić osobom niepełnosprawnym dostęp do świadczonej przez siebie usługi powszechnej przez oferowanie:
  • urządzeń końcowych przystosowanych do używania przez osoby niepełnosprawne, jeżeli używanie takiego urządzenia jest niezbędne do zapewnienia im dostępu do usługi powszechnej,
  • udogodnień ułatwiających osobom niepełnosprawnym korzystanie z usługi powszechnej (tj. wideofony, tekstofony, odpowiednie oznaczenie aparatów publicznych umożliwiające korzystanie z nich osobom słabowidzącym, oznakowanie kart telefonicznych z myślą o niewidomych itp.).
Operator powinien też ustalić cenę usługi powszechnej lub poszczególnych usług wchodzących w jej skład, tak aby uwzględniała ona możliwości ekonomiczne użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem konsumentów będących osobami niepełnosprawnymi.
Żadna z firm telekomunikacyjnych nie jest prawnie zobligowana do wprowadzenia ulg w opłatach dla osób niepełnosprawnych. Przyznanie tego rodzaju przywilejów zależy od samego operatora.
Jedną z firm, która wychodzi naprzeciw niepełnosprawnym, jest Telekomunikacja Polska SA. Niepełnosprawni, którzy ukończyli 16 lat i mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w związku z chorobą wzroku, oraz osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności związanej z zaburzeniami głosu, mowy i chorobami słuchu, mogą skorzystać z 50-procentowego rabatu na podłączenie oraz w opłatach za abonament w niektórych proponowanych przez TP SA ofertach.
Konkretnych informacji o ewentualnych udogodnieniach i rabatach dla niepełnosprawnych należy szukać w punktach obsługi klienta lub na stronach internetowych poszczególnych operatorów.
3. Ulga paszportowa
  • ulgową opłatę paszportową w wysokości 50% stawki pobiera się m.in. od: emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych bez względu na rodzaj schorzenia, a także od współmałżonków tych osób, pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu oraz od osób przebywających w domach opieki społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych.
Opracowanie:
dr Wojciech Fijałkowski
Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego