Lokalny informator dla osób niepełnosprawnych Ruda Śląska
zobacz więcej Strona główna Istota projektu Autorzy Kontakt
Strona główna    Podstawowe uprawnienia i ulgi    Karta Parkingowa

Karta Parkingowa

Wzór karty parkingowej
Wzór Karty Parkingowej
Karta Parkingowa jest dokumentem uprawniającym osoby niepełnosprawne do parkowania na "kopertach".
Karta parkingowa jest dokumentem uprawniającym osoby niepełnosprawne do parkowania na miejscach specjalnie wydzielonych i przeznaczonych dla tych osób oraz do niestosowania się do niektórych znaków drogowych. Od dnia 1 lipca 2014 r. zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. Organem wydającym kartę parkingową będzie przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki. W Rudzie śląskiej organem tym jest Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności mieszczący się w Nowym Bytomiu, ul. Markowej 20a. Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa będzie wydawana wyłącznie:
 • 1. osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
 • 2. osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
  • Ważne: Od dnia 1 lipca 2014 r. osoba niepełnosprawna zaliczona do lekkiego stopnia niepełnosprawności nie jest uprawniona do uzyskania karty parkingowej. Jeżeli jednak posiada kartę parkingową to jej karta zachowuje ważność nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r.
  • Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym od dnia 1 lipca 2014 r. uzyskają kartę parkingową na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej. Wskazanie do karty parkingowej w orzeczeniu o znacznym stopniu niepełnosprawności nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności ale wyłącznie od tego, że osoba niepełnosprawna ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
  • Wyjątek: Ustawodawca przewidział odstępstwo od zasady, zgodnie z którą karta parkingowa od dnia 1lipca 2014 r. przysługuje na podstawie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności wydawanego także od 1 lipca 2014 r. Wyjątek dotyczy osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, które posiadają orzeczenia wydane przed 1 lipca 2014 r. wraz z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna). Osoby posiadające tego rodzaju orzeczenia uzyskają kartę parkingową bez konieczności ponownego orzekania się - na podstawie dotychczasowego orzeczenia, jeżeli zawiera ono wskazanie do karty parkingowej.
  • Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym od dnia 1 lipca 2014 r. uzyskają kartę parkingową na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej. 69 Ważne: Wskazanie do karty parkingowej w orzeczeniu o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności i tego, że osoba niepełnosprawna ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Wskazanie do karty parkingowej będą mogły uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).
  • Osoby niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia od dnia 1 lipca 2014 r. uzyskają kartę parkingową na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o niepełnosprawności zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej.
  • Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa wydawana jest wyłącznie na czas określony, tj. na okres ważności orzeczenia jednak nie dłużej niż na okres 5 lat.
  • Karta parkingowa dla placówek
  • Kartę parkingową wydaje się placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Kartę parkingową placówce wydaje się na okres 3 lat.
   Osoby uprawnione mogą nie stosować się do następujących znaków - pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności:
   • "zakaz ruchu w obu kierunkach" (B-1),
   • "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych" (B-3),
   • "zakaz wjazdu autobusów" (B-3a),
   • "zakaz wjazdu motocykli" (B-4),
   • "zakaz wjazdu motorowerów" (B-10),
   • "zakaz postoju" (B-35) - dopuszczalny czas postoju dłuższy niż 1 minuta jest wskazany na znaku albo na umieszczonej pod nim tabliczce,
   • "zakaz postoju w dni nieparzyste" (B-37),
   • "zakaz postoju w dni parzyste" (B-38),
   • "strefa ograniczonego postoju" (B-39).
   Przepis ten dotyczy również:
  • kierującego pojazdem przewożącego osobę o obniżonej sprawności ruchowej;
  • pracowników placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek.
  Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu w sposób umożliwiający jej odczytanie (pierwsza strona, wg wzoru powyżej).
  UWAGA! Samochód osoby, uprawnionej do nie stosowania się do określonych znaków drogowych może być oznaczony tzw. emblematem inwalidzkim, jednak sam emblemat nie jest formalnym dokumentem. Naklejenie emblematu to tylko oznaczenie pojazdu jako samochodu osoby niepełnosprawnej - do wybranych znaków nie stosujemy się jedynie na podstawie karty parkingowej.
  Opracowanie:
  dr Wojciech Fijałkowski (integra)
  Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany przez
  Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego