Lokalny informator dla osób niepełnosprawnych Ruda Śląska
zobacz więcej Strona główna Istota projektu Autorzy Kontakt
Strona główna    Podstawowe uprawnienia i ulgi

Ulgi dotyczące transportu publicznego

W przypadku obywateli UE i członków rodziny obywateli UE, na podstawie dokumentów potwierdzających wyżej wymieniony status, wydanych w państwach członkowskich wraz z dokumentem podróży lub innym ważnym dokumentem (zawierającym zdjęcie) umożliwiający ustalenie tożsamości i obywatelstwa,
 • renciści (z wyłączeniem rent rodzinnych) pobierający rentę inwalidzką (w tym socjalną), nie pozostający w stosunku pracy, na podstawie dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości zawierającego zdjęcie oraz jednego z następujących dokumentów, w przypadku obywateli polskich oraz obywateli innego państwa posiadających taki dokument:
  • ostatniego wydanego odcinka renty lub wyciągu z banku potwierdzającego wypłacone świadczenie, przy czym nie jest wymagane, aby kwota świadczenia była czytelna,
  • ważnej legitymacji emeryta/rencisty, wojskowego/policyjnego z wpisem o częściowej bądź całkowitej niezdolności do pracy wydanej przez uprawniony organ emerytalno-rentowy (dokument umożliwiający ustalenie tożsamości zawierający zdjęcie jest wymagany jedynie w przypadku legitymacji bez zdjęcia osoby uprawnionej),
  • ważnej legitymacji emeryta/rencisty wydanej przez ZUS (zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego) z wpisem o częściowej bądź całkowitej niezdolności do pracy.
Ulga przysługuje również wdowcom/wdowom, pobierającym rentę rodzinną w przypadku gdy wdowiec/wdowa ukończył/a 50. rok życia lub ma orzeczoną i wpisaną do ww. dokumentów całkowitą bądź częściową niezdolność do pracy.
W przypadku obywateli UE i członków rodziny obywateli UE, na podstawie dokumentów potwierdzających wyżej wymieniony status, wydanych w państwach członkowskich wraz z dokumentem podróży lub innym ważnym dokumentem (zawierającym zdjęcie) umożliwiającym ustalenie tożsamości i obywatelstwa.
Pasażer może korzystać podczas przejazdu tylko z jednej ulgi. Nie uwzględnia się żądań o zastosowanie ulgi w drodze zwrotu części należności za zakupiony wcześniej bilet normalny.
Opracowano na podstawie Taryfy Przewozu KZK GOP w Katowicach.
2. Ulgi dla osób niepełnosprawnych na przejazdy PKS i PKP
Przysługujące osobom niepełnosprawnym ulgi obowiązują jedynie w 2 klasie pociągów oraz tylko w określonych kategoriach pociągów Ulgi nie dotyczą przejazdów pociągami EuroCity i InterCity w komunikacji międzynarodowej oraz przejazdów w komunikacji autobusowej ekspresowej. Korzystając z ulgi 100% należy zgłosić się do kasy biletowej po bezpłatny bilet.
Aby mieć prawo do zniżki, należy mieć ze sobą dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności. Od stopnia niepełnosprawności uzależniona jest wielkość zniżki.
 • Renciści i emeryci mają prawo do:
  • dwóch jednorazowych przejazdów w ciągu roku kalendarzowego z ulgą 37% w 2 klasie pociągów osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie zaświadczenia wydanego przez odpowiednie jednostki wymienione w Taryfie Przewozowej PKS i PKP.
Należy pamiętać, że przejazd "tam" i "z powrotem" jest traktowany jako dwa niezależne przejazdy. Renciści i emeryci nie mają żadnych zniżek w autobusach PKS.
 • Osoby niewidome, nie będące osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności, mają prawo do:
  • 37% ulgi w 2 klasie pociągów PKP oraz w autobusach PKS, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych. Do ulgi uprawniają dokumenty stwierdzające inwalidztwo, niezdolność do pracy albo niepełnosprawność z powodu stanu narządu wzroku.
 • Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności (niezdolne do samodzielnej egzystencji, inwalidzi I grupy) mają prawo do:
  • 49% ulgi w pociągach osobowych i autobusach PKS w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów jednorazowych,
  • 37% ulgi w pozostałych pociągach PKP i autobusach PKS, również na podstawie biletów jednorazowych.
 • Opiekun lub przewodnik towarzyszący w podróży:
  • osobie o znacznym stopniu niepełnosprawności (niezdolnej do samodzielnej egzystencji, inwalidzie I grupy), lub
  • osobie niewidomej,na podstawie jednego z dokumentów podopiecznego oraz biletów jednorazowych, ma prawo do 95% ulgi w pociągach PKP i autobusach PKS. Opiekun lub przewodnik, wg ustawy, musi być osobą pełnoletnią. Przewodnikiem osoby niewidomej może być też osoba, która ukończyła 13 lat lub pies - przewodnik. Pies otrzymuje także ulgę na przejazd.
 • Dzieci i młodzież niepełnosprawna oraz ich rodzice lub opiekunowie (jedna osoba) mają prawo do:
  • 78% ulgi w pociągach PKP i autobusach PKS na trasie z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do: przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny - i z powrotem (dzieci na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych, rodzice lub opiekunowie - biletów jednorazowych).
Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego