Lokalny informator dla osób niepełnosprawnych Ruda Śląska
zobacz więcej Strona główna Istota projektu Autorzy Kontakt
Strona główna    Edukcja osób niepełnosprawnych

KSZTAŁCENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH
NA POZIOMIE PODSTAWOWYM I GIMNAZJALNYM

Minister wprowadził tutaj zmiany szczegółowe w zakresie obowiązującego już wcześniej rozporządzenia na ten temat - oznacza to m. in. uaktualnienie obowiązujących ramowych planów nauczania w poszczególnych rodzajach placówek publicznych na poszczególnych etapach edukacji dziecka. W załącznikach znajdują się tabele wyznaczające ilości godzin nauki obowiązkowych i innych zajęć edukacyjnych.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
Przepisy zawarte w tym rozporządzeniu dotyczą także oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów niepełnosprawnych, za wyjątkiem dzieci i młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
Rozporządzenie to niesie z sobą 6 załączników zawierających podstawy programowe dla różnych placówek, w tym także specjalnych.
Linki:
 1. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: www.sejm.gov.pl
 2. Ministerstwo Edukacji Narodowej: www.men.gov.pl
 3. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm
 4. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity aktualizowany): http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001 roku w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania: bip.men.gov.pl/akty_pr_1997-2006/rozp_82.php
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 2003 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania: bip.men.gov.pl/akty_pr_1997-2006/rozp_207.php
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach: bip.men.gov.pl/akty_pr_1997-2006/rozp_197.php
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych: www.men.gov.pl/bip/akty_pr_1997-2006/rozp_140.php
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych: www.men.gov.pl/bip/akty_prawne/rozporzadzenie_20080418.pdf
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych: www.men.gov.pl/bip/akty_prawne/rozporzadzenie_300407.pdf
 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół: www.men.gov.pl/bip/akty_pr_1997-2006/rozp_155.php
Ustawy i rozporządzenia wciąż ulegają zmianom. Poruszanie się po tym gąszczu rozrastających się dokumentów jest bardzo trudne. Najczęściej do podstawowego dokumentu (np. ustawy o systemie oświaty z 1991 roku) dopracowuje się niewielkie zmiany lub uzupełnienia zawierając je w odpowiednim dokumencie - ustawie lub rozporządzeniu - i od tej chwili, aby mieć aktualny obraz uregulowań prawnych, należy odnaleźć wszystkie tzw. "późniejsze zmiany" i czytać je wraz z najstarszym dokumentem, co jest bardzo skomplikowane. Niewiele dokumentów jest dostępnych w tzw. tekście jednolitym, gdzie uwzględniono i wprowadzono narastające przez lata zmiany.
Ustawy i rozporządzenia Ministerstwa Edukacji wyznaczają prawne ścieżki tworzenia jak najlepszego systemu edukacji. Pozwalają uczestnikowi tego systemu poznać swe prawa obowiązki. Najważniejsze jednak są konkrety - dlatego więc, korzystając z wiedzy zdobytej z suchych zapisów ustaw i rozporządzeń, trzeba umieć odnaleźć "żywy" system edukacji w konkretnym środowisku. I tak, wiedząc już, że każda placówka musi mieć swój statut nakreślony ogólnie w rozporządzeniu, warto przeczytać ten, który posiada interesująca nas szkoła. Znając założenia ministerstwa dotyczące zasad oceniania uczniów, możemy zapoznać się z wewnątrzszkolnym systemem oceniania w placówce, która nas interesuje. Orientując się w prawie możemy też zapytać o dodatkowe zajęcia w szkole, o pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
Należy jednak pamiętać, że nie tylko Ministerstwo Edukacji zajmuje się sprawami edukacji osób niepełnosprawnych. Edukacja to bowiem nie tylko lekcja matematyki w szkole. I choć nie jest to proste zadanie, warto szukać wsparcia w różnych miejscach. Czasem pomoc niepełnosprawnym pojawia się tam, gdzie nikt jej nie nakazał żadnym rozporządzeniem czy ustawą - bywają takie przypadki...
Opracowanie: mgr Marlena Mazurek - oligofrenopedagog
Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego