Lokalny informator dla osób niepełnosprawnych Ruda Śląska
zobacz więcej Strona główna Istota projektu Autorzy Kontakt
Strona główna    Orzecznictwo

ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień wydaje się do czasu upływu ważności orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.
Przy ocenie konieczności korzystania przez osobę, która ukończyła 16 rok życia z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji bierze się pod uwagę, czy występuje ograniczenie lub brak zdolności do wykonywania czynności stosownie do wieku, płci i środowiska, które uniemożliwia osiągnięcie niezależności ekonomicznej lub fizycznej.
Przy ocenie konieczności korzystania przez osobę, która ukończyła 16 rok życia z ulg i uprawnień bierze się pod uwagę, czy naruszenie sprawności organizmu stanowi utrudnienie w funkcjonowaniu tej osoby w zakresie uzasadniającym korzystanie z ulg i uprawnień.
Przy ocenie konieczności korzystania przez osobę, która ukończyła 16 rok życia z uczestnictwa w terapii zajęciowej bierze się pod uwagę, czy upośledzenie organizmu uniemożliwia podjęcie zatrudnienia (z tym, że w przypadku osób upośledzonych umysłowo i psychicznie chorych przyjmuje się, że taki stan odpowiada orzeczeniu o co najmniej umiarkowanym stopniu niepełnosprawności).
Przy ocenie konieczności korzystania przez osobę, która ukończyła 16 rok życia z prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju bierze się pod uwagę rodzaj niepełnosprawności (w szczególności czy osoba ta porusza się na wózku, jest leżąca, ma znaczne ograniczenia w przyjmowaniu pokarmów i innych czynnościach fizjologicznych.
Przy ocenie obniżonej sprawności ruchowej bierze się pod uwagę, czy niepełnosprawność powoduje ograniczenia w samodzielnym poruszaniu się i przemieszczaniu.
Wniosek o wydanie orzeczenia składany do powiatowego zespołu zawiera:
 • imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej lub jej ustawowego przedstawiciela;
 • datę i miejsce urodzenia osoby niepełnosprawnej;
 • adres zamieszkania lub pobytu;
 • numer dowodu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • określenie celu, dla którego niezbędne jest uzyskanie orzeczenia;
 • dane dotyczące sytuacji społecznej i zawodowej;
 • oświadczenie o prawdziwości danych.
Do wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dołącza się dokumentację medyczną oraz ewentualnie inne dokumenty mogące mieć wpływ na wydanie orzeczenia.
Do wniosku o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień dołącza się dokumentację medyczną, orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy oraz ewentualnie inne dokumenty mogące mieć wpływ na wydanie orzeczenia.
Przywołane powyżej rozporządzenie zawiera więcej informacji, m.in. dotyczące standardów w zakresie kwalifikowania do poszczególnych stopni niepełnosprawności.
Ulgi i uprawnienia, z jakich skorzystać można na podstawie orzeczenia, to m.in.:
 • ulgi komunikacyjne,
 • ulgi podatkowe,
 • zwolnienie z abonamentu radiowo-telewizyjnego,
 • rehabilitacja społeczna i zawodowa,
 • ulgi socjalne,
 • zasiłek pielęgnacyjny,
 • korzystanie ze szczególnych przepisów ruchu drogowego.
Aby osoba niepełnosprawna mogła skorzystać z uprawnień, ulg, wsparcia nie wystarczy sam fakt posiadania przez nią jakiejś dysfunkcji, choćby była oczywista. Potrzebny jest dokument, którego uzyskanie często uwarunkowane jest pomocą osób trzecich. Zanim więc niepełnosprawny uzyska jakąś pomoc (państwową), musi najpierw uzyskać jakąś pomoc (prywatną)...
Przepisy prawne:
 • Ustawa z dnia 26 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.): zobacz więcej
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności: zobacz więcej
Inne przydatne linki:
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Markowej 20a
41-709 Ruda Śląska
Gmina: Ruda Śląska
Powiat: Ruda Śląska
Województwo: śląskie
Kraj: Polska
Telefon: (0-32) 344 03 08
Faks: (0-32) 344 03 08 http://www.biuletyn.abip.pl/mzon_r_sl/index.html/komunikat=620&parent=620
Zespół ds. Rehabilitacji
Ruda Śląska 9 ul. Markowej 20 pokój 01 parter
opracowanie:
mgr Marlena mazurek, oligofrenopedagog
Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego